ZELSTAR s.r.o

SME PESTOVATELIA UHORIEK NAJVYŠŠEJ KVALITY

Ochrana osobných údajov

Ochrane osobných údajov našich zákazníkov venujeme veľkú pozornosť, je pre nás dôležité aby vaše osobné údaje boli u nás v bezpečí. Všetky osobné údaje získavané počas vašej návštevy na webovej stránke www.zelstar.com, sú do 24. mája 2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25. mája 2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov “GDPR”) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), poskytujeme nasledujúce informácie.

Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť ZELSTAR, s. r. o., so sídlom Orechová 465, 941 22 Zemné, IČO: 36 557 757, Obch. reg. Okr. Súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14506/N, ktorá je prevádzkovateľom tejto webovej stránky.

Voči vašim osobným údajom sme v pozícii správcu: určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovávateľov.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania osobných údajov nás môžete kontaktovať na email: zelstar@zelstar.com

 

Rozsah osobných údajov a účel ich spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte a to z týchto dôvodov (na naplnenie týchto účelov):

Vedenie účtovníctva:

Ak si objednáte naše produkty, potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Vaše osobné údaje si ponecháme do uplynutia premlčacej lehoty, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Väčšinu spracovavateľských operácii zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovávateľských operácii, ktoré si nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovávateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás e-mailom na: zelstar@zelstar.com

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovávania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, tak máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovávaniu.

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (býť zabudbutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovávateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade tedy zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údaji nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika. Budeme veľmi radi ak nás najprv budete informovať o tomto podozrení, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Zdielanie

Bez vašeho výslovného súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 21.5.2018.

V prípade akejkoľvek zmeny našich zásad spracovania osobných údajov, bude nové znenie týchto zásad uvedené na adrese  https://zelstar.com/ochrana-osobnych-udajov/.